دو نمونه از خدمات تیم دیجیتال مارکتینگ پلن برای دو سایت متفاوت یک شرکت